1. അപവനം

    1. നാ.
    2. നഗരത്തിനു സമീപമുള്ള, ഉപവനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക