1. അപവാദം

  1. നാ.
  2. അപകീർത്തി, ദുഷ്പ്രവാദം, ദുഷിക്കൽ, ദോഷാരോപണം, നിന്ദ, ശകാരം
  3. സാമാന്യ നിയമത്തിന് ചേരാത്ത, ഉത്സർഗവിധി
  4. ആജ്ഞ, കൽപന
  5. നിഷേധം, തിരസ്കരണം
  6. മാനിനെ കുരുക്കിലാക്കുന്നതിന് മുഴക്കുന്ന വാദ്യമോ മണിയോ
  1. നാട്യ.
  2. വിമർശസന്ധിയുടെ അംഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 2. അപവേധം

  1. നാ.
  2. നേരെയല്ലാതെ തുളയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക