1. അപവാരണം

  1. നാ.
  2. മറയ്ക്കൽ, മൂടൽ, ആച്ഛാദനം
 2. അപവരണം

  1. നാ.
  2. മറ, മുടി
  3. വസ്ത്രം
 3. അപാവരണം

  1. നാ.
  2. ആവരണം മാറ്റൽ, മൂടി നീക്കൽ
  3. മൂടിവയ്ക്കൽ, മറയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക