1. അപവാഹം

    1. നാ.
    2. ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക