1. അപവിദ്ധ

    1. വി.
    2. ദൂരെക്കളഞ്ഞ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
    3. നികൃഷ്ടമായ, നിന്ദ്യമായ
    4. തുളച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക