1. അപവീത

    1. നാ.
    2. നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യത്തിനു ചെലവാക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക