1. അപവൃത്തി

    1. നാ.
    2. അന്തം, അവസാനം, കടന്നുപോകൽ
  2. അപാവൃത്തി

    1. നാ.
    2. അപാവർത്തനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക