1. അപവേധം

    1. നാ.
    2. നേരെയല്ലാതെ തുളയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക