1. അപവ്യയ

  1. വി.
  2. അമിതമായി ചെലവാക്കുന്ന
  3. കടം വീട്ടാത്ത
 2. അപവ്യയി

  1. വി.
  2. ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക