1. അപവ്യയനം

    1. നാ.
    2. സൂക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റതോ കടം മേടിച്ചതോ ആയ ദ്രവ്യം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് നിഷേധിച്ചുപറയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക