1. അപവർജനം

    1. നാ.
    2. കടം വീട്ടൽ
    3. ദാനം, സംഭാവന
    4. പരിവർജനം, വിട്ടുകളയൽ, ഉപേക്ഷിക്കൽ
    5. അപവർഗം മോക്ഷം, സായൂജ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക