1. അപവർത്തനം

  1. നാ.
  2. എടുത്തുനീക്കൽ
  3. റദ്ദുചെയ്യൽ
  4. ഹാരകം
 2. അപാവർത്തനം

  1. നാ.
  2. പിന്മാറ്റം, പിന്തിരിയൽ, പിൻവാങ്ങൽ
  3. നിരസനം, തിരസ്കരണം
  4. തിരിച്ചിൽ, ഉരുൾച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക