1. അപശകുനം

    1. നാ.
    2. ചീത്ത ശകുനം, ദുർനിമിത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക