1. അപശല്യം

    1. നാ.
    2. ശല്യമില്ലായ്മ, ഉപദ്രവമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക