1. അപശവ്യം

    1. നാ.
    2. കന്നുകാലികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു ബാധകമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക