1. അപശു

    1. വി.
    2. പശുവല്ലാത്തത്, യജ്ഞത്തിനു കൊള്ളാത്തത്, ചീത്ത മൃഗം
    3. പശുവും കുതിരയുമല്ലാത്ത മൃഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക