1. അപശ്ചിമ

    1. വി.
    2. പിന്നിലാരുമില്ലാത്ത, ഒടുവിലത്തെ
    3. ഒടുവിലത്തേതല്ലാത്ത, പ്രമുഖമായ
    4. അങ്ങേയറ്റത്തെ
    5. പടിഞ്ഞാറേതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക