1. അപശ്രീ

    1. വി.
    2. സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത, സൗന്ദര്യം പോയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക