1. അപഷ്ഠുര, -ല

    1. വി.
    2. വിരുദ്ധമായ, പ്രതികൂലമായ, എതിരായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക