1. അപസജ്ജിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കെട്ടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക