1. അപസമം

  1. അവ്യ.
  2. കഴിഞ്ഞ ആണ്ട്
  3. വർഷാവസാനം
 2. അപശമം

  1. നാ.
  2. വിരാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക