1. അപസരിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. വഴിവിട്ടുപോകുക
  3. പിന്മാറുക
  4. പുറത്തു കടക്കുക
  5. മറയുക
  6. രക്ഷപെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക