1. അപസാധ്വസം

    1. അവ്യ.
    2. പേടിയില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക