1. അപസാരകം

    1. നാ.
    2. കൂടാരത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മറ, തിരശ്ശീല. (നീക്കാവുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക