1. അപസിദ്ധാന്തം

    1. നാ. ന്യായ.
    2. തെറ്റായ സിദ്ധാന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക