1. അപസൃതി

    1. നാ.
    2. അപസരം, അപസരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക