1. അപസ്കരം

  1. നാ.
  2. ഗുദം
  3. ഉപസ്ഥം
  4. തേരിൻറെ അവയവം, ചക്രം
  5. തേരിൻറെ ചക്രം ഒഴിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗം
  6. മലം
 2. അപസ്കാരം

  1. നാ.
  2. കാൽമുട്ടിൻറെ കീഴ്ഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക