1. അപസ്ഖലം

    1. നാ.
    2. വഴുതിപ്പോകൽ, ചാടിപ്പോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക