1. അപസർജനം

    1. നാ.
    2. ദാനം, സംഭാവന
    3. പരിത്യാഗം, ഉപേക്ഷിക്കൽ
    4. മോക്ഷം, നിർവാണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക