1. അപസർപ്പണം

    1. നാ.
    2. പിറകോട്ടുപോകൽ
    3. ചാരവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക