1. അപഹതി

    1. നാ.
    2. അടി
    3. ഇല്ലാതാക്കൽ
    4. നീക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക