1. അപഹരണം

    1. നാ.
    2. അപഹരിക്കൽ, നീക്കൽ, ദൂരീകരിക്കൽ
    3. അന്യായമായി എടുത്തുകൊണ്ടു പോകൽ, കവർച്ച, മോഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക