1. അപഹസിതം

    1. നാ.
    2. അർത്ഥശൂന്യമായ ചിരി
    3. കണ്ണീരുവരത്തക്കവണ്ണ മുള്ള ചിരി, ഹാസ്യരസത്തിൻറെ ഒരു വകഭേദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക