1. അപഹസ്തം

  1. നാ.
  2. കഴുത്തിനുപിടിച്ച് പുറത്താക്കൽ
  3. മോഷ്ടിക്കൽ
  4. രതിക്രീഡയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം താഡനം
 2. അപഹസിതം

  1. നാ.
  2. അർത്ഥശൂന്യമായ ചിരി
  3. കണ്ണീരുവരത്തക്കവണ്ണ മുള്ള ചിരി, ഹാസ്യരസത്തിൻറെ ഒരു വകഭേദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക