1. അപഹായ

  1. അവ്യ.
  2. വിട്ടിട്ട്, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
  3. കൂടാതെ, ഒഴികെ
 2. അപോഹ്യ, അപോഹനീയ

  1. വി.
  2. അപോഹം ചെയ്യത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക