1. അപഹാരം

    1. നാ.
    2. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, തട്ടിപ്പ്, കൈവശപ്പെടുത്തൽ
    3. (ജ്യോ.) ഗ്രഹത്തിൻറെ അന്തർദശ, ഒരുഗ്രഹത്തിൻറെ ദശാകാലത്തിനകത്ത്, മറ്റുള്ള ഓരോ ഗ്രഹത്തിൻറെയും പ്രത്യേകകാലം
    4. പിൻവലിക്കൽ, പ്രതിസംഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക