1. അപഹാസകൻ

    1. നാ.
    2. നിന്ദിക്കുന്നവൻ, ദോഷനിരൂപകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക