1. അപഹാസ്യ1

    1. വി.
    2. അപഹാസം അർഹിക്കുന്ന, ആക്ഷേപിക്കത്തക്ക
  2. അപഹാസ്യ2

    1. അവ്യ.
    2. പരിഹസിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക