1. അപഹിതം

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടക്കേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക