1. അപഹൃത

  1. വി.
  2. അപഹരിക്കപ്പെട്ട, കവർന്നു കൊണ്ടുപോയ, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
 2. അപഹൃതി

  1. നാ.
  2. അപഹാരം
  3. (ജ്യോ.) ദശാപഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക