1. അപഹൃതി

    1. നാ.
    2. അപഹാരം
    3. (ജ്യോ.) ദശാപഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക