1. അപഹൃത്യ

    1. അവ്യ.
    2. അപഹരിച്ചിട്ട് (മണിപ്രവാളത്തിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക