1. അപഹർത്താവ്

    1. നാ.
    2. അപഹരിക്കുന്നവൻ, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക