1. അപാംഗം

    1. നാ.
    2. വലിയ കടലാടി
    3. കടക്കണ്ണ്
    4. കടക്കണ്ണിൻറെ മേൽഭാഗത്ത് പുരികത്തി നടിയിലുള്ള ഒരു മർമം, കണ്ണുന്തി
    5. തിലകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക