1. അപാംനപാത്ത്

    1. നാ.
    2. അന്തരീക്ഷത്തിൽ മിന്നലായി ജനിക്കുന്ന അഗ്നി, ബഡവാഗ്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക