1. അപാകം

    1. നാ.
    2. മര്യാദകേട്
    3. പാകമാകായ്ക, അപക്വത
    4. പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ വന്ന തകരാറ്
    5. ചേർച്ചയില്ലായ്മ, പോരായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക