1. അപാകജ

    1. വി.
    2. പാകം ചെയ്തതല്ലാത്ത
    3. സ്വാഭാവികമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക