1. അപാകരം

  1. നാ.
  2. പുറത്തുപോകുന്നത്, ദൂരീകരിക്കുന്നത്, മാറ്റുന്നത്
  3. ഒരുതരം പേശി
 2. അപകാരം

  1. നാ.
  2. ഉപദ്രവം, ദ്രാഹം, അപരാധം. ഉപകാരം
 3. അപഗരം

  1. നാ.
  2. ശകാരം, ദൂഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക