1. അപാക്ഷ

  1. വി.
  2. സന്നിഹിതമായ, പ്രത്യക്ഷമായ
  3. കണ്ണില്ലാത്ത, ചീത്തക്കണ്ണുള്ള
 2. അപക്ഷ

  1. വി.
  2. ചിറകില്ലാത്ത
  3. കക്ഷിചേരാത്ത
  4. സ്വപക്ഷത്തിൽ ആരുമില്ലാത്ത
  5. താത്പര്യമില്ലാത്ത
  6. സ്നേഹമില്ലാത്ത
  7. എതിരായ
 3. അപേക്ഷ

  1. നാ.
  2. സംബന്ധം
  3. അഭ്യർഥന, പ്രാർഥന, ഒരുകാര്യം നിറവേറണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കൽ
  4. ആഗ്രഹം, പ്രതീക്ഷ, അഭ്യർഥന
  5. ആവശ്യം
  6. ശ്രദ്ധ, പരിഗ്ഗണന
  7. ആശ്രയം
  1. വ്യാക.
  2. ആകാംക്ഷ
 4. അപേക്ഷി

  1. നാ.
  2. അപേക്ഷയുള്ളവൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക