1. അപാങ് ക്തൻ, -പാംക്തൻ

    1. നാ.
    2. അപാങ് കേ്തയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക